Tamil Class Allocation for Students 2021-22

2021 / 2022 - Class allocation

Toddlers Teacher: Miss T Thirunamalingam
Jayasshreenidhi   Sureshbabu  
Kesahan Kirupaharan                
Yashwin Rahunath                     
Anjana Parthasarathy               
Nikisha Thanikaikumaran         
Nithun Thanikaikumaran 
 

Nursery   Teacher: Mrs S Jeyasuthan
Ananya Nanthakumar
Eva Nathan (Atchuthan)
Nishant Ananth Pillai
Midunaa Parthasarathy
Jarish Subenthirarasa    
Abishna Sivakaran          
Abiran Nakkeeran          
Ubashna Sivasuthan      
Atheshan Prabaharan    
Sharush Sasekumar        
Kayshimi Dharmarajah
Suriya Sabapathy 

Fast-Track Teacher: Mrs S Sasikaren
Sajini Srikanthan
Gopitharan Thivithushan                
Harini Sarvananthan
Srinaya Ketheesan
Sthujan Jeyasingarajah

Spoken Teacher Teacher: Mrs S Krishnakumar
Vasanth Balasubramaniam
Kavin Pakeetharan
Asmitaa Pakeetharan
Shriman Thiru
Ganan Thiru
Lucksha  Ruban
Jeswin Ruban

Reception   Teacher: Mrs R Paramakumaran
Jarris Jasothan
Jayni Jeyanthan
Ashutosh Raghav Krishnamoorthy 
Sean Nathan (Atchuthan)
Srimuhil Prasanna
Sanghavi Ravaendhran
Aswin Sayanthan
Sanyah Shashikanth
Sasha Shashikanth
Vaisnavee Sivapriyan
Visali Thirupparankunran
Keshavane Sivasuthan
Aisharni Dharmarajah 
Annika Gandeapan

Year 1 Teacher: Mrs R Sivakumar
Laxmitha Babugithas
Lambothushon Gopitharan
Aarush Kannathasan
Yashwin Kylassum (Davina)
Arthiha Mathiyalagan
Dilan Nathan (Atchuthan)
Thurigha Navaratnarajah
Aathiran Nivethan
Tharini Rahunath
Brinthan Ravaendhran
Sanjana Sanjayan
Cynthia Sasiruban
Arrunmolivarman Sethukavalar
Ashwin Krishna Sivakaran
Keshiya Sivaruban
Ashvin Sornalingam
Harini Srisankar
Vaanmika Kugendran
Ashutosh Raghav

Year 2  Teacher: Mrs R Sachchithananthan
Mahathi Bradeepan
Mayuri Bradeepan
Pio Sinmayan Christy Ruban
Ahrani Jessica Gill Gill
Agalviilli Jeyanthakumaran
Kavinugan Kesavan
Krivaidh Krishnan
Kriya Krishnan
Kishok Kuganesan
Dharani Sangarakumar
Ushakan Thushyanthan
Abinayan Uthayakumar
Varanan Kugendran

Year 3A  Teacher: Mrs M Theepathas
Bhairavi Janartan
Hanshika Jeyakanthan
Karthy Kapilan
Parry Varman Kumaran
Branan Nakkeeran
Nega Nanthakumar
Neitraa Nanthakumar
Aksharan Nivethan
Jaashikan Sasikaren
Piravinth Sivakaran
Pranavee Sivaruban
Sivanaya Sivatharsan
Thaksith Subaharan
Pooja Suthaharan
Sainijaa Suthakaran
Krisha Thangeswaran
Jividen Thirupparankunran
Krishniya Sayanthan

Year 3B  Teacher: Mrs M Sivakumar
Sayalloli Aravinthan
Thananchan Balakrishnan
Advait Chandrashekar
Avantika Chandrashekar
Alayna Jeyasuthen
Bagavan Kandiah
Kumaran Kandiah
Arjunan Kandiah
Nawanithan Masilamany
Hamshaa Masilamany
Kasevan Rajasekar
Manorasha Ranis
Manoritha Ranis
Naveena Ruban
Kairavi Sothinathan
Arun Mayuranathan

Year 4 Teacher: Mrs Boovanendran
Aksheran Ananthaseran
Trishana Jeyakanthan
Innesaaiy Aarabe Kabilan
Bhavana Sharama Kajendran
Krishnajan Kesavananthan
Rathishaa Murale
Nayana Nageswaran
Vennila Prasanna
Vaishnavi Pratheep
Kishana Rameshkumar
Sithavi Sabesan
Niveishaan Sivakumaran
Abisha Sornalingham
Myron Thangeswaran
Kavinmolli Jeyanthakumaran

Year 5A  Teacher: Mrs V Thirunamalingam
Aksheka Ananthaseran
Vagish Babugithas
Laksithaa Balakrishnan
Sahaana Jagatheeswaran
Aswin Sharama Kajendran
Aathana Kannathasan
Kukejan Kesavan
Saayukushan Kesavananthan
Kanusha Nadasu
Yashvini Prabaharan
Vishveshh Ramakumar
Ashna Ranjithkumar

Year 5B  Teacher: Mrs M Nandakumar
Sadhana Sangarakumar
Aswin Sanjayan
Sajury Sathiyanathan
Aatithyan Sivamyooran
Sahithya Sureshkumar
Shrena Suthakaran
Harsha Sutharsan
Aran Thangeswaran
Athiran Theepathas
Vikash Athavan
Karikaalan Thirukumaran

Year 6  Teacher: Mrs A Nithiyalingam
Saghana Anantharajah
Suruthika Kajendra
Tharikaa Kajendra
Mahathy Kapilan
Kartikan Nanthakumaran
Adsayan Prabaharan
Januschan Saseetharan
Gavishan Sathiyakumar
Somavarshan Sathiyakumar
Sakshana Sayanthan
Shaalini Sivakumar
Harani Sivatharsan
Rakin Subramaniam
Harishian Sutharsan
Harinikaa Thirumaran
Abena Uthayakumar
Keshini Yoganathan
Rokhini Yoganathan
Laksan Sivanesan
Athiththiyan Thirukumaran

Year 7  Teacher: Mrs G Srenathan
Aarthy Arivalagan
Aarusan Gnaanasuthan
Dinojaen Gnanapragasam
Yanusan Kumarathevan
Vasegan Pardeepan
Arave Sathiyanathan
Swathy Senthil
Jathushaan Sivakumaran
Harshika Sivanesan
Apisan Sivaragu
Laksan Sunthareeswaran
Ayavan Theepathas

Year 8  Teacher: Mrs R Navaneethanathan
Lathusa Balendrakumar
Kayal Shanthikumaran
Dishoory Subaharan
Nitusha Subramaniam
Denakkiyaa Thavakumar

GCE O/L  Teacher: Mrs. R Calistus
Lakshanaa Balakrishnan
Lakshicca Balakrishnan
Thejavi Kesavan
Jaraniyan Kesavan
Praveen Mohanathasan
Bavikesh Sivakumar
Gokulkrishna Sivakumar
Mathushika Sivaragu
Thaksha Sornalingham
Skash Vicknarajah
Kalash Vicknarajah
Viyahsan Nageswaran

AS Level Teacher: Mrs N Sasiruban
Gajamukan Balarajan 
Sathusan Balendrakumar 
Tharun Dhamodharan
Harishan Jeyakumar
Drisana Kumarathevan
Karishmaa Premanand
Mathusha Sivanesan
Arabhy Suresh 
Aathithya Sureshkumar
Harini Thilainathan

 

A Level Teacher: Mrs M Sivaleelan
Hamsathvani Aravinthan 
Enthujan Arulvannan 
Vithursiga Athavan
Sivakgna Chandrasekaran
Latheeseni Puspanathan 
Athisan Gnaanasuthan
SelvaJeyan Jeyakumaran
Mithuna Kannathasan
Vishodhan Kathirkamanathan
Mathusan Nageswaran 
Trishekan Navaratnarajah 
Nithillan Nilan Nithiyalingam 
Bhairavi Sanmugarajah 
Ramisha Rajakumar 
Pravin Sriharan 
Tharenya Sriharan 
Prathiga Srikanthan 
Prathisa Srikanthan 
Neha Subramaniam 
Vithushine Thirukumaran 
Nerushe Uththrerakunaseelan 
Khanishka Kajendran 

 

© 2015-2016 London Tamil Centre
powered by Arventsys Inc.