Online Thirukkural Competition 2021 Results

Online Thirukkural Competition 2021 Results
(prizes were distrubuted on Prize day 16th July 2022 - http://londontamilcentre.com/news/prize-day-2022-winners-list)

அ​ பிரிவு     
Distinction    
Jayas Shreenidhi Suresh Babu
Keshan Kirupaharan

Merit    
Yashwinn Rahunath

ஆ பிரிவு     
Distinction    
Ananya Nanthakumar
Sanghavi Ravaendhran

இ பிரிவு     
Distinction    
Aarush Kannathasan 
Aathiran Nivethan
Laxmitha Babugithas 
Nitharsana Sasiruban 
Thurigha Navaratnarajah

Merit    
Brinthan Ravaendhran
Dharani Sangarakumar
Jayni Jeyanthan 
Keshiya Sivaruban 
Tharini Rahunath
    
ஈ பிரிவு     
Distinction    
Bhavana Kajendran
Hanshika Jeyakanthan
Harini Srisankar
Kavinuyan Kesavan
Parry Varman Kumaran
Sainijaa Suthakaran

Merit    
Bhairavi Janartan
Kesavan Rajasekar
Krivaidh Krishnan
Pio Sinmayan Christy Ruban
    
உபிரிவு 
Distinction
Aathana Kannathasan
Harinikaa Thirumaran
Kishana Rameshkumar
Piranavan Sanmugarajah
Sadhana Sangarakumar
Shrena Suthakaran

Merit    
Aksheran Ananthaseran 
Kriya Krishnan
Thananchan Balakrishnan
    
ஊ பிரிவு     
Distinction    
Aksheka Ananthaseran 
Ayavan Theepathas 
Kayal Shanthikumaran
Rakin Subramaniam
 
Merit    
Aswini Kajendran
Laksithaa Balakrishnan 
    
எ பிரிவு     
Distinction    
Juraniyan Kesavan
Latheeseni Puspanathan
Mithuna Kannathasan 
Suruthika Kajendra 
Tharun Dhamodharan 

 

Previois year winners

2020 Results

© 2015-2016 London Tamil Centre
powered by Arventsys Inc.